Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ett likviditetsverktyg för fonder Prop. 2022/23:65

Publicerad

I denna proposition föreslår regeringen åtgärder för att reglera fondbolags användning av ett likviditetsverktyg som på engelska brukar benämnas swing pricing.

Ladda ner:

Syftet med swing pricing är att motverka att de befintliga eller kvarvarande
fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår
för en värdepappersfond vid nettoflöden in i eller ut ur fonden. Ett annat
syfte är att göra värdepappersmarknaden mindre störningskänslig och
därmed bidra till att värna den finansiella stabiliteten. Förslagen innebär i
huvudsak följande.

  • Ett fondbolag ska efter tillstånd av Finansinspektionen få tillämpa
    swing pricing genom att ett justerat fondandelsvärde beräknas och
    används.
  • För att få tillstånd ska fondbolaget ha den organisation, de system och den kompetens som behövs.
  • En tillämpning av swing pricing ska vara förenlig med fondandelsägarnas gemensamma intresse och ge möjlighet till betryggande insyn och kontroll.
  • I fondbestämmelserna ska det anges om justerat fondandelsvärde tillämpas och, i så fall, vilken metod som används för beräkningen.

Förslagen ska gälla även för förvaltningsbolag när de förvaltar värdepappersfonder och AIF-förvaltare när de förvaltar specialfonder.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...