Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ett likviditetsverktyg för fonder och en pilotordning för distribuerad databasteknik Fi2022/02099

Publicerad

Promemorian innehåller förslag om att reglera fondbolags användning av ett s.k. likviditetsverktyg som på engelska brukar benämnas swing pricing.

Ladda ner:

Syftet med swing pricing är att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en värdepappersfond vid stora nettoinflöden eller nettoutflöden i fonden. Ett annat syfte är att göra värdepappersmarknaden mindre störningskänslig och därmed bidra till att värna den finansiella stabiliteten.
Förslaget innebär att Finansinspektionen ska få ge tillstånd att använda
swing pricing bara om

  • den metod som fondbolaget tillämpar innebär att ett justerat fondandelsvärde beräknas och används,
  • fondbolaget har den organisation, de system och den kompetens som krävs för att tillämpa metoden, och
  • det förfarande som fondbolaget tillämpar när det använder metoden
    – är förenligt med fondandelsägarnas gemensamma intresse, och
    – ger betryggande möjligheter till insyn och kontroll.

I fondbestämmelserna ska det anges om justerat fondandelsvärde tillämpas och, i så fall, vilken metod som används för beräkningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om utformningen och tillämpningen av metoder för
justerat fondandelsvärde och vilka krav ett fondbolag ska uppfylla när det använder en sådan metod.

Det som föreslås om fondbolag och värdepappersfonder ska gälla också för förvaltningsbolag när de förvaltar värdepappersfonder och AIF-förvaltare när de förvaltar specialfonder.

I promemorian föreslås även ändringar i kontoföringslagen och lagen
om värdepappersmarknaden med anledning av EU:s förordning om en
pilotordning för distribuerad databasteknik. Förordningen börjar tillämpas den 23 mars 2023. Förslagen innebär att Finansinspektionen ska få ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt förordningen. Förslagen innebär också att definitionen av finansiella instrument kompletteras så att det framgår att den inbegriper även sådana instrument som emitteras genom teknik för distribuerade liggare.

Lagändringarna som gäller fondförvaltare och fonder föreslås träda
i kraft den 1 april 2023. Det föreslås övergångsbestämmelser som innebär att fondförvaltare får fortsätta att tillämpa justerat försäljnings- och inlösenpris fram till den 31 december 2023 eller, om ansökan om att få tillämpa justerat fondandelsvärde dessförinnan har getts in, till dess att ansökan har prövats slutligt eller den senare tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer.

Lagändringarna med anledning av EU:s förordning om en pilotordning
för distribuerad databasteknik föreslås träda i kraft den 23 mars 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.