EU antar preliminär överenskommelse om skärpning av utsläppshandelssystemet (ETS) och införandet av en social klimatfond

Publicerad

Ministerrådet och Europaparlamentet nådde under natten till söndag en preliminär överenskommelse om översynen av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) och inrättandet av en social klimatfond (SKF). I och med överenskommelsen om EU ETS kunde också de kvarstående delarna för införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) komma på plats.

Överenskommelsen är en del i arbetet med EU:s så kallade Fit for 55-paket. Flera omfattande förslag återstår dock att förhandla under det svenska ordförandeskapet.

– Sverige har i förhandlingarna om EU ETS varit pådrivande för många frågor, inte minst för att säkerställa en rättvis konkurrenssituation för de svenska företag som ligger i framkant av industriomställningen. Det är positivt att vi har fått gehör för dessa ståndpunkter och att systemet nu kommer gynna de aktörer som leder utvecklingen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen har i slutförhandlingarna betonat att målen i EU:s klimatlag ska nås på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Regeringen har i förhandlingarna strävat efter att begränsa den sociala klimatfondens omfattning samt att utsläppshandeln för vägtransporter och byggnader ska införas först 2027. Samtidigt menar regeringen att effekterna för slutkonsument av omställningen kan behöva kompenseras för genom offentliga styrmedel som t.ex. klimatfonden möjliggör. Regeringen menar att eventuella höjda drivmedelspriser för slutkonsument måste undvikas.

Överenskommelsen innebär inte att EU-budgeten justeras eller att några nya egna medel införs.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Faktaruta

Överenskommelsen är en del av det lagstiftningspaket som syftar till att EU ska kunna nå målet att minska nettoutsläppen med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.
Dagens överenskommelse innebär i huvudsak:
• Utsläppshandelssystemet och prissättningen kommer att omfatta fler sektorer än tidigare.
• Ett nytt utsläppshandelssystem införs för utsläpp från vägtransporter, byggnader och viss industri som inte omfattas av den befintliga utsläppshandeln.
• En gränsjusteringsmekanism för koldioxid införs, vilken ska motverka att produktion i EU omlokaliserar till länder med mindre ambitiös klimatpolitik (koldioxidläckage), samt ge aktörer utanför EU incitament att minska sina utsläpp och införa koldioxidprissättning.
• En social klimatfond införs, i syfte att kompensera för de effekter för slutkonsument som det nya utsläppshandelssystemet kan komma att innebära.