Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Rambeslut om tillträde till svenskt territorium stärker Sveriges försvarssamarbeten

Publicerad

Regeringen beslutade den 15 december 2022 om tillträde till svenskt territorium för militära enheter från EU- och Natoländer samt Schweiz under perioden 1 januari–31 december 2023 i ett nytt rambeslut. Beslutet innebär förenklade processer för tillträde och ger Försvarsmakten handlingsfrihet att öva med nämnda länder, med Nato och inom ramen för Joint Expeditionary Force (JEF) på svenskt territorium.

Sveriges förändrade säkerhetspolitik innebär att försvarssamarbetet med länder som är medlemmar i EU och Nato, samt Schweiz ska utvecklas. Det närmare samarbetet medför behov av snabbare beslutsprocesser och en effektiviserad tillståndsgivning. Syftet med beslutet är att stärka Sveriges samarbete med Nato och inom EU samt vidmakthålla och öka gemensam förmåga. Motsvarande rambeslut finns sedan tidigare för de nordiska länderna.

– Beslutet ger Försvarsmakten ökad handlingsfrihet att med kort varsel öva tillsammans med samarbetsländer, med Nato och inom JEF. Detta är viktigt i det säkerhetsläge vi befinner oss i. Rambeslutet innebär även kortare tidsförhållanden och förenklade rutiner för våra internationella partners vilket skapar förtroende och stärker våra försvarssamarbeten ytterligare, säger försvarsminister Pål Jonson.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand