Pressmeddelande från Socialdepartementet

326 miljoner kronor till säker och jämlik vård

Publicerad

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit en överenskommelse om sammanhållen, säker och jämlik vård 2023. Överenskommelsen omfattar insatser på fem olika områden som alla bidrar till en vård som är mer effektiv, har högre kvalitet och som innebär en bättre upplevelse för patienterna.

– Regeringen vill med den här överenskommelsen bland annat skapa förutsättningar till effektiva och kvalitetshöjande arbetssätt mellan olika aktörer som ska ge den som behöver söka sig till vården en mycket bättre upplevelse och snabbare hjälp, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Överenskommelsen mellan regeringen och SKR omfattar insatser på fem olika områden. De största satsningarna rör nationella kvalitetsregister och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Tillsammans omfattar de två insatserna 308 miljoner kronor.

Totalt uppgår överenskommelsen för 2023 till 326 000 000 kronor, varav regionerna står för 100 000 000 kronor och staten för 226 000 000 kronor.

– Arbetet med att göra sjukvården både säkrare och mer jämlik pågår för fullt i regionerna. Vårdförloppen gör sjukvården mer enhetlig och förutsägbar, samtidigt som de möjliggör anpassningar till den enskilda patientens behov, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister ska användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter men utgör också värdefulla källor för forskning och innovation.

Genom överenskommelsen fortsätter regeringen att främja arbetet med nationella kvalitetsregister med fokus på att stödja infrastruktur och registrens tillgängliggörande för klinisk forskning, statlig uppföljning inklusive samarbete med life science-sektorn.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Regeringen vill med denna satsning stödja regionernas utveckling inom ramen för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsstyrning i nära samverkan med andra aktörer såsom statliga myndigheter samt professions- och patientföreningar. Detta för att öka jämlikheten, jämställdheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal. Syftet är också att förbättra upplevelsen för patienterna.

Under 2023 ska insatser inom ramen för överenskommelsen fokusera på att stärka arbetet med en gemensam kunskapsstyrning. Syftet är att bidra till att resurserna i vården används på bästa sätt och att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient för att uppnå en effektiv och jämlik vård med hög kvalitet.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun