Regeringen presenterar nya detaljer om elstödet till företag

Publicerad

Regeringskansliet skickar i dag ut två förslag på remiss som reglerar utformning av elstöd till företag och ger Skatteverket förutsättningar att administrera och betala ut stödet. Efter att remisstiden har gått ut och eventuella remissynpunkter behandlats skickas en statsstödsansökan till EU-kommissionen för godkännande. Regeringens ambition är att det kommande elstödet till företag ska kunna sökas hos Skatteverket från 30 maj 2023 givet att EU-kommissionen godkänner ansökan.

Det föreslagna elstödet omfattar företag och organisationer, exempelvis föreningar och registrerade trossamfund, i de två sydligaste elområdena, elområde 3 och 4. Även kommuner och regioner i dessa elområden omfattas. Stödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som förbrukades under perioden oktober 2021 – september 2022.

Sammanlagt kommer omkring 29 miljarder kronor att kunna betalas ut i stöd, enligt Svenska kraftnäts beräkningar. Stödet finansieras via de så kallade flaskhalsintäkterna.

– Många företag och organisationer drabbas hårt av energikrisen och höga elpriser. Vi går nu vidare med ett elstöd för att stötta bland annat företagen, som är Sveriges jobbskapare och utgör ryggraden i svensk konkurrenskraft och välfärd. Men för att skapa jobb och konkurrenskraft på lång sikt krävs att vi bygger svenskt elsystem starkt igen, säger energi- och näringslivsminister Ebba Busch.

Elstödet till företag och organisationer innebär exempelvis att ett företag som har en förbrukning på 1 500 000 kWh från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 kommer få 750 000 kronor om det verkar i elområde 3, och 1 185 000 om det verkar i elområde 4.

Skatteverket förslås vara den myndighet som administrerar och betalar ut stödet, som alltså ska gå att söka från 30 maj 2023, enligt förslaget.

– För att utbetalningen ska ske så snabbt och smidigt som möjligt föreslår vi att Skatteverket ska administrera och betala ut stödet. Det har en stor vana vid att hantera stöd till företag, något det inte minst visade under coronapandemin, så vi känner oss trygga i att ge myndigheten ansvaret att administrera elstödet, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Ett krav för att vara berättigad stöd är att sökanden hade ett elavtal den 17 november 2022 i något av de två elområdena. Vidare ställs krav om att sökanden till exempel inte får ha vissa typer av skulder för indrivning hos Kronofogden för att vara berättigad stödet. En sökande har dock möjlighet att betala skulden innan beslutstillfället och undanröja det hindret.

En koncern kommer som mest kunna få 20 miljoner kronor i stöd, ett takbelopp som följer av EU:s statsstödsregler. Särskilda regler gäller för företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter och inom fiskeri- och vattenbrukssektorn där maxbeloppet är lägre till följd av EU:s statsstödsregler.

Parallellt med att de två förslagen är ute på remiss inleder Klimat- och näringslivsdepartementet en dialog med Europeiska kommissionen om statsstödsansökan för stödet.

För att stötta svenska företag har regeringen även fattat beslut om stöd till elintensiva företag. Förordningen om detta stöd träder i kraft den 6 mars 2023 och administreras av Energimyndigheten. Det är första gången företag får elstöd, då 2022 års elpriskompensation inte omfattar företag och organisationer.

Vidare har regeringen utökat möjligheterna till tillfälliga anstånd med betalning av skatt för att underlätta för företag.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö