Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Förslag till förordning om elstöd till företag KN2023/02353

Publicerad

I denna promemoria redovisas bedömningar om hur en ordning för stöd till juridiska personer och enskilda näringsidkare för att mildra effekterna av höga elpriser kan utformas.

Ladda ner:

Energipriserna i Europa har till följd av den ekonomiska återhämtningen efter pandemin och därefter den ryska invasionen av Ukraina stigit till exceptionellt höga nivåer. Regeringen aviserade därför i budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1 utg.omr. 21 avsnitt 2.8) att ett elstöd finansierat av intäkter från överbelastning i elnätet ( s.k. flaskhalsintäkter) hos Affärsverket svenska kraftnät (nedan Svenska kraftnät) ska återföras till elkonsumenter.

Stödet utgår baserat på de uttagspunkter som företaget som är elslutkund innehar. För rätt till stöd behöver

  • företaget ha rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022,
  • uttagspunkten finnas i något av de två sydligaste elområdena (elområde 3 och 4),
  • el ha tagits ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under oktober 2021–september 2022, och
  • eluttaget inte berättiga till elstöd enligt förordningen om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Ansökan om stöd föreslås kunna göras tidigast den 30 maj 2023 och ha kommit in till Skatteverket senast den 25 september 2023.