Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera händelser med vissa farliga ämnen ska stärkas

Publicerad

Socialstyrelsen ska skyndsamt stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera händelser med vissa farliga ämnen vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och då ytterst krig. Det rör sig om händelser med kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen, så kallade CBRN.

Regeringen ger idag Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram rekommendationer för utrustning utbildning och övning för att öka förmågan att hantera händelser med kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen, förkortat CBRN. En särskild rekommendation ska tas fram för kommuner och regioner i de så kallade kärnkraftslänen.

–  Vi ser en oroväckande utveckling i världen runtomkring oss med försvagad respekt för internationella normer och avtal och en sänkt tröskel för hot om användning av kärnvapen. Det föranleder delvis det här uppdraget men vi har ett behov av att säkra vår förmåga att hantera händelser med kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen vare sig det gäller olyckor i fredstid eller hot som kommer utifrån, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

I uppdraget ingår att ange vilken typ av CBRN-utrustning som behöver finnas i kommuner och regioner, samt i vilken omfattning, för att hantera CBRN-händelser. I uppdraget ingår också att ange standarder för sådan utrustning. Utrustningen ska möjliggöra förmåga till nationell rapportering och behandling vid CBRN-ämne samt ge skydd till personal vid vård och omsorg. Utöver detta ska Socialstyrelsen ange vilken typ av utrustning som bör finnas i de statliga lagren, och i vilken omfattning, med utgångspunkten att den statliga CBRN-utrustningen ska vara kompatibel med den i kommunerna och regionerna.

I uppdraget ingår även att bland annat redovisa kostnader för inköp och lagerhållning samt att lämna förslag på hur befintliga utbildnings- och övningsplaner inom CBRN-området kan implementeras i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen ska i genomförandet av uppdraget samarbeta med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i fråga om CBRN-utrustning och utbildnings- och övningsplaner samt med Folkhälsomyndigheten (FohM) i fråga om diagnostisk beredskap och biologiska hot. Socialstyrelsen ska i utförandet även inhämta kunskap och information från andra berörda myndigheter.

Socialstyrelsen ska senast den 31 oktober 2023 lämna en delredovisning och senast 1 mars 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet. Myndigheten får för uppdraget använda 3 miljoner kronor 2023. FOI får för uppdraget använda 2 miljoner kronor och FohM 500 000 kronor 2023.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...