Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att skyndsamt stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera händelser med vissa farliga ämnen Diarienummer: S2023/01047

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att snabbt stärka hälso- och sjukvårdens grundläggande förmåga att hantera händelser med vissa farliga ämnen.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska

  • ta fram rekommendationer avseende utrustning, utbildning och övning för att öka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera händelser med kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen (CBRN), vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och då ytterst krig. Förmågan ska innefatta möjligheten att förbereda, motverka konsekvenserna, rapportera och behandla patienter vid CBRN-händelser. En särskild rekommendation ska tas fram för kommunerna och regionerna i kärnkraftslänen. Hantering av kontaminerade avlidna omfattas av uppdraget.
  • i fråga om CBRN-utrustning och utbildnings- och övningsplaner samarbeta med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
  • i fråga om diagnostisk beredskap och biologiska hot samarbeta med Folkhälsomyndigheten.
  • hämta in kunskap och information från Arbetsmiljöverket, Försvarsmakten, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten samt Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna ska utifrån sina respektive ansvarsområden bidra med expertkunskaper inom CBRN.
  • föra dialog med samt inhämta information och synpunkter från kommuner, regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Socialstyrelsen ska senast den 31 oktober 2023 delredovisa uppdraget. Delredovisningen ska redogöra för vilken typ och omfattning av CBRN-utrustning som bör finnas i kommuner och regioner samt i lager som staten ansvarar för.

Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2024 slutredovisa uppdraget.

Laddar...