Pressmeddelande från Finansdepartementet

Amorteringskravet ska utredas

Publicerad

Regeringen har i dag gett en kommitté i uppdrag att analysera hur låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder såsom bolånetak och amorteringskrav har fungerat hittills, och hur de kan utformas framöver för att hantera makroekonomiska risker och konsumentskydd på ett ändamålsenligt sätt.

– Riskerna med hushållens höga skuldsättning behöver hanteras, och de regelverk som används för detta ska vara effektiva och proportionerliga. Hur detta bäst låter sig göras är en viktig och svår fråga och en gedigen utredning kan bidra till att fördjupa kunskaperna. Syftet är att utveckla makrotillsynen, inte avveckla den, särskilt då kunskapsläget ständigt går framåt, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Kommittén har som huvuduppgift att analysera vilka makroekonomiska risker som är förenade med hushållens skuldsättning och hur åtgärder så som amorteringskrav kan motverka dessa risker. Dessutom kommer kommittén att analysera om amorteringskrav kan utformas mer ändamålsenligt. Utredningen kommer också kunna bidra till att utveckla konsekvensanalysen för ett politikområde som är under utveckling och förändring och där en rad åtgärder vidtagits.

– Vi vill stärka förutsättningarna för att hantera systemrisker och därmed lägga en grund för en växande ekonomi med goda villkor för både hushåll och företag, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Kommittén består av professorn Peter Englund, ordförande, dekanen Susanne Ackum och professorn John Hassler. Ett antal sakkunniga från akademin, statsförvaltningen och näringslivet kommer också att bjudas in att medverka i utredningen.  

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson