Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationell handlingsplan ska stärka hälso- och sjukvårdens arbete med organ- och vävnadsdonationer

Publicerad

Antalet organdonationer har ökat över tid men tillgången till organ är trots det otillräcklig för att möta behovet hos de patienter som behöver en transplantation. Även antalet vävnadsdonationer behöver öka. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för att regionernas arbete med organ- och vävnadsdonationer ska bli mer ändamålsenligt och mer jämlikt över hela landet. Socialstyrelsen ska även ta fram ett nationellt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens arbete med organdonationer.

– Viljan att donera organ och vävnader, och att därmed bidra till att öka livskvaliteten för någon eller till och med rädda liv, är stor i Sverige. Men vi behöver säkerställa att verksamheten kring organ- och vävnadsdonation blir mer ändamålsenlig så att fler transplantationer kan genomföras, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Socialstyrelsen har identifierat flera faktorer som kan förhindra att donationsverksamheten i regionerna är ändamålsenlig (S2020/08099). Dessa faktorer är sådana som regionerna i stor utsträckning själva ansvarar för och kan påverka. Organdonationer är på många sjukhus en sällanhändelse vilket i sig utgör en utmaning då genomförandet av en organdonation är resurskrävande och innebär en strikt tidsatt och reglerad vårdprocess.

Tillgången till vävnader för transplantation har minskat under ett antal år vilket bara delvis kan förklaras med covid-19-pandemin. Det låga antalet huddonationer innebär även att lagerhållningen av hud inte är tillräcklig ur ett beredskapsperspektiv.

För att fler transplantationer av organ och vävnader ska kunna ske ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete med organdonationer som ska stärka samordning och insatser inom och mellan regionerna. Socialstyrelsen ska också ta fram ett nationellt kunskapsstöd som ska vara verksamhetsnära, lättillgängligt och som ska omfatta hela donationsprocessen.

Socialstyrelsen får använda 5 miljoner kronor för uppdraget under 2023 och ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet. Den del som gäller nationellt kunskapsstöd ska redovisas senast den 18 december 2024 och den del som gäller den nationella handlingsplanen ska redovisas senast den 23 oktober 2025.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter