Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Etikprövningsmyndigheten får i uppdrag att kartlägga ansökningar som berör vissa personuppgifter

Publicerad

Regeringen vill undersöka möjligheterna att förbättra systemet för etikprövning. Som ett led i detta ger regeringen Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att utveckla rapporteringen om inkomna och avgjorda ärenden som endast rör behandling av personuppgifter. Rapporteringen ska sedan bland annat kunna användas som underlag för att bedöma behovet av att införa undantag för viss forskning från kravet på godkännande vid etikprövning.

– Jag är medveten om den kritik som riktas mot nuvarande regelverk. Vi har haft en nära dialog med representanter för forskningshuvudmännen och berörda myndigheter och det finns utmaningar som vi behöver möta gemensamt. Det har exempelvis framförts synpunkter om att etikprövning inte ska behöva göras för forskning som innefattar personuppgiftsbehandling av uppgifter ur offentligt material. Det är komplicerade frågor, men jag kan se behovet av vissa justeringar i regelverket, säger utbildningsminister Mats Persson.

Genom en ändring i Etikprövningsmyndighetens regleringsbrev får myndigheten i uppdrag att föra och presentera statistik över inkomna ansökningar om forskning som enbart rör känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, tvångsmedel med mera. Kartläggningen ska göra det möjligt att över tid kunna följa inkomna ansökningar avseende typ av forskningshuvudman, ämnesområde och beslutsutfall.

I uppdraget ingår även att Etikprövningsmyndigheten ska inhämta synpunkter från Överklagandenämnden för etikprövning. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 22 februari 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund