Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommunal anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet ska utredas som ett viktigt nästa steg i arbetet för att motverka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att en särskild utredare ska dels analysera de rättsliga förutsättningarna för kommunal anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet, dels lämna flera alternativa författningsförslag om sådan anslutning. Syftet med utredningen är att lägga grunden för en kommunal anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet. Detta är en viktig insats för att motverka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrottslighet.

Felaktiga utbetalningar omfattar allt från oavsiktliga fel till grov och systematisk brottslighet och har utvecklats till ett stort samhällsproblem.

– Ett systematiskt arbete över förvaltningsnivåerna är nödvändigt för att hantera de utmaningar som uppstår till följd av dessa välfärdsangrepp. Det är därför viktigt att kommuner och regioner ansluts till Utbetalningsmyndighetens verksamhet, säger civilminister Erik Slottner.

I utredningen ingår bland annat att kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar från kommuner och regioner till enskilda individer, företag och föreningar. Utredaren ska även analysera de rättsliga förutsättningarna för kommunal anslutning till Utbetalningsmyndighetens verksamhet, och lämna flera alternativa författningsförslag om kommunal anslutning.

Under genomförandet av uppdraget ska utredaren föra en dialog med kommuner, regioner, relevanta statliga myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner, samt inhämta synpunkter från relevanta aktörer inom näringslivet. Frågor om det praktiska genomförandet av hur kommuner och regioner ska kunna anslutas till Utbetalningsmyndighetens verksamhet är inte föremål för utredningens uppdrag.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2024.

Bakgrund

I propositionen Utbetalningsmyndigheten (prop. 2022/23:34) lämnar regeringen förslag till lagstiftning med anledning av inrättandet av myndigheten. Regeringen föreslår bland annat att Utbetalningsmyndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Utbetalningsmyndigheten ska enligt förslaget administrera ett system med transaktionskonto för utbetalningar från vissa statliga myndigheter och arbeta med granskningar baserade på dataanalyser och urval från bl.a. utbetalningar som myndigheten ska göra, i syfte att identifiera felaktiga utbetalningar. I dessa kommittédirektiv avses med Utbetalningsmyndighetens verksamhet transaktionskontot och myndighetens arbete med dataanalys och granskning.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 04 63
e-post till Michaela Binning