Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Överlämning av betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

Publicerad

I dag har den särskilda utredaren, kammar­rättsrådet Fredrik Fries, över­lämnat sitt betänkande till migrations­minister Maria Malmer Stenergard. Utred­ningen föreslår att det ska införas krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska sam­hället för att perma­nent uppe­hålls­tillstånd ska beviljas.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– För en person som ska bo och verka här i landet är det helt centralt att ha kun­skaper i det svenska språket och känna till de grund­läggande förhål­landena i det svenska samhället. Det är viktigt att en person förstår vilka skyldig­heter, men också rättig­heter, man har i samhället. Förslagen som utred­ningen har presen­terat i dag kommer skickas på remiss direkt efter över­lämnandet, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

SOU 2023:25 Kunskapskrav för perma­nent uppe­hålls­tillstånd

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som inne­bär att det ska ställas krav på kun­skaper i det svenska språket och om det svenska samhället för att beviljas perma­nent uppehålls­tillstånd. Syftet med utred­ningen är att främja integra­tionen och ett inklu­derande sam­hälle där individen stärks och ökar sina möjlig­heter att aktivt delta i samhället.

Enligt utred­ningens förslag ska kunskaperna kunna visas genom ett godkänt digitalt kunskaps­prov för permanent uppehålls­tillstånd som består av två delprov; ett som avser det svenska språket och ett som avser det svenska samhället.

Utredningen föreslår att lagförslagen ska träda i kraft den 1 juli 2027.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand