Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen överlämnar proposition om effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner till riksdagen

Publicerad

Regeringen har nu tagit nästa steg i arbetet om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. I dag överlämnas en proposition till riksdagen med förslag som syftar till att skapa goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning.

I regeringens förslag ingår att dagens resultatutjämningsreserv (RUR) ersätts med en resultatreserv (RER). Införandet av resultatreserver möjliggör för kommuner och regioner att planera sitt sparande till en buffert för oförutsedda händelser i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. RER innebär i förlängningen också ett mer flexibelt balanskrav.

– Syftet med propositionen är att främja en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Genom att föreslå att resultatutjämningsreserverna får användas under en övergångsperiod om 10 år säkerställer regeringen att det kapital som redan sparats kan användas för sitt avsedda syfte att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, säger civilminister Erik Slottner. 

I propositionen föreslås även att kravet på att besluta om särskilda riktlinjer för pensionsmedelsförvaltningen ska tas bort. Slutligen föreslås att budgeten ska innehålla en redogörelse för ekonomin i de kommunala koncernföretag som ingår i en kommunal koncern samt att revisionsberättelserna ska hållas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats. Vidare görs bedömningen att pensionsförpliktelser även fortsättningsvis ska redovisas enligt blandmodellen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 04 63
e-post till Michaela Binning