Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om skyldighet att lagerhålla läkemedel ska utredas ytterligare

Publicerad

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) har bland annat föreslagit att det införs en ny lag om skyldighet att lagerhålla läkemedel under vissa förutsättningar. Regeringen har gjort bedömningen att vissa frågor som rör förslaget behöver utredas ytterligare och ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket detta i uppdrag.

– Insatserna för att stärka sjukvårdens försörjningsberedskap måste göras med ett långsiktigt hållbart perspektiv på ett sätt som inte riskerar att leda till försämrad tillgänglighet. För att säkerställa detta behöver frågan om lagerhållningsskyldighet analyseras ytterligare, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Det säkerhetspolitiska läget gör att det civila försvaret, där vården är en fundamental del, behöver bättre beredskap för störningar i försörjningskedjor samt inför samhällskriser och höjd beredskap. En skyldighet att lagerhålla viktiga läkemedel förbättrar uthålligheten för det civila försvaret och ökar tryggheten för medborgare i oroliga tider, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

I delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) föreslogs bland annat en ny lag om att den som har ett godkännande för försäljning av ett läkemedel under vissa förutsättningar ska vara lagerhållningsskyldig för läkemedlet. Regeringen bedömer, mot bakgrund av utredningens redogörelse och synpunkter i remissvaren, att ett antal frågor bör analyseras ytterligare.

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att utreda följande frågor.

  1. Utredningen konstaterar att nya lagkrav om lagerhållningsskyldighet skulle innebära ökade kostnader för läkemedelsföretagen och lämnar förslag på hur detta ska hanteras. TLV ska analysera och lämna förslag på hur läkemedelsföretagen ska kompenseras vid ett sådant lagkrav, både genom att analysera utredningens förslag och dess konsekvenser och andra alternativ.
     
  2. Utredningen föreslår att den som bedriver parallellhandel med läkemedel ska omfattas av en lagerhållningsskyldighet men konstaterar att ett sådant krav kan få ekonomiska konsekvenser för flera parter och medföra stora svårigheter för många parallellhandlare. TLV ska därför lämna förslag på hur parallellimporterade läkemedel kan hanteras om en sådan lagerhållningsskyldighet införs.
     
  3. Enligt utredningens förslag ska även den som för in ett läkemedel till Sverige som kan säljas med stöd av licens omfattas av lagerhållningsskyldighet. Flera remissinstanser ser problem med detta, till exempel då efterfrågan på licensläkemedel kan variera mycket över tid. TLV ska därför analysera konsekvenserna av en eventuell lagerhållningsskyldighet för licensläkemedel och bedöma om det bör införas särskilda kriterier för att sådana läkemedel ska omfattas av skyldigheten.
     
  4. Läkemedel som upphandlas av regionerna kan resultera i stora förändringar av försäljningsvolymerna och det kan finnas problem med att utgå ifrån historiska försäljningssiffror. TLV ska bedöma om det finns skäl att justera utformningen av utredningens förslag med hänsyn till detta.

TLV ska även, inom ramen för uppdraget, lämna de författningsförslag som bedöms nödvändiga.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.