Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

MUCF får i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer

Publicerad

Att skapa bättre tillgång till mötesplatser för unga hbtqi-personer är en angelägen fråga för regeringen. Nu får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla mötesplatser (för unga hbtqi-personer), både fysiska och digitala.

MUCF:s rapport om unga hbtqi-personers levnadsvillkor visar bland annat att unga hbtqi-personer har sämre levnadsvillkor än andra unga. Det framgår också att levnadsvillkoren varierar inom gruppen, exempelvis har utrikesfödda och de som bor på landsbygden sämre levnadsvillkor jämfört med andra unga hbtqi-personer. Av myndighetens rapportering framgår att unga hbtqi-personer ser behov av lättillgängliga mötesplatser riktade till den egna gruppen.

– Mötesplatser för unga hbtqi-personer kan ge trygghet, bekräftelse och gemenskap, speciellt för de unga som lever i familjer där en hbtqi-identitet inte är accepterad. Nu vill vi förbättra förutsättningarna för att skapa mötesplatser i hela landet, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

MUCF får i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer. Detta ska myndigheten göra dels genom att uppdatera kartläggningen av dessa mötesplatser dels genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för olika aktörer på kommunal nivå.

I uppdraget ska myndigheten särskilt beakta behovet av geografisk spridning av mötesplatser, särskilt till landsbygdskommuner och till områden med socioekonomiska utmaningar. Kartläggningen ska också innehålla en analys av covid-19-pandemins konsekvenser för mötesplatser.

MUCF ska genomföra uppdraget i dialog med organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter och berörda myndigheter. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2025.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson