Uppdrag att se över myndigheters uppgifter och ansvar inom energiområdet

Publicerad

För att möta Sveriges behov av ny fossilfri energi lägger regeringen nu om inriktningen för energipolitiken. Myndigheterna inom energiområdet ska genomföra den nya inriktningen. En bokstavsutredare får därför i uppdrag att bistå Klimat- och näringslivsdepartementet i arbetet med att se över myndigheternas uppgifter och ansvar inom energiområdet.

Klimatomställningen bygger på att fossila bränslen försvinner ur energisystemet. Den befintliga fossilfria energiförsörjningen har fortsatt en viktig roll att spela, men det behövs ett stort tillskott av fossilfri el till följd av elektrifieringen.

Regeringen har därför föreslagit att det energipolitiska målet för elproduktionens sammansättning ändras från 100 procent förnybar elproduktion till 100 procent fossilfri elproduktion till 2040. Vidare bör planeringen för ökad elanvändning utgå från ett prognosticerat elbehov på minst 300 TWh till 2045. Ny planerbar och fossilfri elproduktion behöver tillkomma för att återupprätta en leveranssäker och trygg elförsörjning samt för att åstadkomma en effektiv klimatomställning.

− Myndigheterna behöver få goda förutsättningar för att kunna genomföra den nya inriktningen för energipoliktiken och därför ser vi nu över hur deras uppgifter och ansvar kan utvecklas och förtydligas, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Översynen omfattar Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket.

Arbetet ska ske internt inom Klimat- och näringslivsdepartementet, genom en så kallad bokstavsutredning. Kristina Padron, ämnesråd vid Finansdepartementets budgetavdelning, är utsedd bokstavstutredare.

Uppdraget ligger i linje med Tidöavtalet, en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 mars 2024.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö