Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning för att stärka pandemiberedskapen

Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över sätt att stärka den svenska pandemiberedskapen. Det handlar bland annat om att utreda frågan om en nationell strategi för hantering av pandemier, och om smittskyddslagen behöver anpassas för situationer med omfattande spridning av smittsamma sjukdomar. Regeringen ger också Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten.

– Under pandemin saknades rättsliga förutsättningar i Sverige att vidta vissa typer av åtgärder. Regeringen vill nu ta ett brett grepp och samla frågorna kring pandemiberedskapen där kunskapen som nu kommer fram i alla utvärderingar och uppföljningar i kölvattnet av coronapandemin beaktas, så att vi skapar en beredskap som är robust och snabbfotad, säger socialminister Jakob Forssmed.

Direktivet till den utredning om stärkt beredskap inför framtida pandemier som regeringen nu har beslutat om innehåller fyra deluppdrag:

  1. Utreda om smittskyddslagen ska anpassas till situationer med omfattande smittspridning samt föreslå nya bestämmelser för att motverka trängsel. Utredningen ska också utreda om en så kallad handlingsprincip ska införas och i så fall hur. En sådan princip innebär att det i en hotande situation med osäker eller ofullständig kunskap är bättre att handla än att vänta på bättre beslutsunderlag.
     
  2. Lämna underlag till en nationell strategi för hantering av pandemier, med tvärsektoriell utgångspunkt i relevanta regelverk inom EU, NATO och globalt, men med en tydlig nationell inriktning. En sådan strategi beslutas sedan av regeringen.

  3. Analysera och ta ställning till vissa organisatoriska frågor som rör smittskyddsläkare.
     
  4. Analysera och föreslå hur ett nationellt samordningsansvar för vårdhygienfrågor bör utformas.

I och med beslutet om en ny utredning om pandemiberedskap har regeringen också beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier från 2021. Tillägget innebär att den tidigare utredningen inte längre ska göra en översyn av smittskyddslagen och en översyn av behovet av nya bestämmelser för att motverka trängsel.

Folkhälsomyndighetens verksamhet analyseras av Statskontoret

Regeringen har också beslutat att Statskontoret ska göra en myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten. I uppdraget ingår bland annat att analysera hur Folkhälsomyndigheten fullgör sina uppgifter och om bildandet av myndigheten för tio år sedan har lett till en effektiv organisation för det samlade folkhälsoarbetet på nationell nivå samt konsekvenserna av Folkhälsomyndighetens bildande med avseende på hur smittskyddsfrågorna prioriteras.

– Coronapandemin har inneburit flera utmaningar för styrningen och organisationen av det nationella smittskyddsarbetet och för folkhälsoarbetet, vilket har påpekats av såväl Coronakommissionen som Riksrevisionen. Dessa lärdomar behöver beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla folkhälsopolitiken och beredskapen inför framtida pandemier. Nu tar vi initiativ med detta syfte, säger Jakob Forssmed.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...