Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Författningsberedskap inför framtida pandemier Dir. 2021:68

Publicerad

En särskild utredare ska se över smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. Utredaren ska också utreda frågor om smittbärarpenning, smittskydd för vissa grupper inom socialtjänsten och tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram m.m.

Ladda ner:

Arbetet utgår från behov som kommit fram under covid-19-pandemin. Det ska också ta hänsyn till  behov som kan uppstå vid andra pandemier eller epidemier med exempelvis andra smittvägar eller riskfaktorer.

Erfarenheter av god effekt

Utredaren ska ta hänsyn till erfarenheterna från utbrottet av covid-19 och särskilt åtgärder som gett god effekt. Utredaren ska fånga upp sådant som i lagen bör utvecklas kring hanteringen av stora smittspridningar.

Upprätthåll fri- och rättigheter

Utredaren ska ta hänsyn till grundläggande fri- och rättigheter vid en pandemi. Inskränkningar ska inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Meningen med uppdraget är att utveckla en god författningsberedskap genom långsiktiga lösningar och att säkra verktyg inför kommande pandemier eller epidemier.

Utredaren ska:

  • analysera bestämmelser i smittskyddslagen om ansvar för smittskydd, utredning av sjukdomsfall och vissa smittskyddsåtgärder samt föreslå eventuella ändringar av bestämmelserna för att anpassa dem till situationer med stor smittspridning,
  • föreslå en flexibel, träffsäker och ändamålsenlig reglering för att mot-verka trängsel vid folksamlingar i syfte att minska risken för smittspridning,
  • analysera bestämmelserna om smittbärarpenning för enskilda som inte kan arbeta på grund av smitta eller misstänkt smitta och vid behov lämna förslag på ändringar,
  • utreda och, vid behov, lämna förslag som ställer krav på smittskydds-åtgärder inom särskilda boenden enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS,
  • lämna förslag som möjliggör tillfällig kohortvård för äldre personer med nedsatt beslutsförmåga och vid behov lämna förslag som möjliggör tillfällig kohortvård för personer som bor i bostäder med särskild service enligt LSS när det av smittskyddsskäl anses nödvändigt,
  • analysera behovet av och, om det bedöms lämpligt, lämna förslag om att utvidga tillämpningsområdet för lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. till att omfatta även pandemivaccinationer, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget slutredovisas senast den 1 september 2023.