Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Extraordinära smittskyddsåtgärder – en bedömning SOU 2022:26

Publicerad

Illustration med stiliserade figurer sammanbundna i ett nätverk.

Utredningen om författningsberedskap inför framtida epidemier ser över smittskyddslagen och analyserar behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. Utredaren utreder också frågor om smittbärarpenning, smittskydd för vissa grupper inom socialtjänsten och tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram m.m.

Ladda ner:

I delbetänkandet menar utredningen att det inte är ändamålsenligt att här föreslå ändringar av smittskyddslagens bestämmelser om extraordinära smittskyddsåtgärder. Förslag bör i stället lämnas i slutbetänkandet.

Utredningen menar:

  • att det ytterligare behöver utredas om extraordinära smittskyddsåtgärder bör kunna tillämpas på alla sjukdomar som skulle kunna bli pandemiska. Det finns därför ett behov av att se över smittskyddslagens klassificering av sjukdomar i relation till åtgärder som behövs vid omfattande smittspridning eller pandemi.
  • att de extraordinära smittskyddsåtgärderna inte är avsedda för att hantera storskalig smittspridning eller en pandemi som fått fäste i landet. Förslag till nya bestämmelser om extraordinära smittskyddsåtgärder behöver därför övervägas tillsammans med andra tänkbara åtgärder.
  • att samhällsinriktade åtgärder bör övervägas för att hantera storskalig smittspridning och pandemier. Detta för att bland annat minska kontaktintensiteten mellan människor.