Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tilläggsuppdrag till utredningen om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare och fler tidiga insatser till barn och unga

Publicerad

För att barn ska kunna växa upp i trygghet och för att förhindra att fler barn och unga dras in i kriminalitet måste socialtjänsten ges rätt verktyg för att kunna arbeta förebyggande. Regeringen har därför beslutat om tillägg till utredningen om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare och fler tidiga insatser till barn och unga.

– Allt fler barn och unga dras idag in i kriminalitet. Samtidigt står socialtjänsten med verktyg som inte är anpassade för dagens utmaningar. Det är inte hållbart. Alla barn och unga har rätt till en trygg och säker uppväxt. Regeringen vill därför stärka föräldraansvaret och utöka verktygslådan till socialtjänsten så att den ges rätt förutsättningar att tidigt kunna ingripa om ett barn eller en ungdom riskerar att dras in i kriminalitet, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. 

I dag finns det inga möjligheter att besluta om öppna insatser till vårdnadshavare om samtycke saknas. Det kan exempelvis handla om samtalsstöd, föräldrautbildning eller att socialtjänsten ställer krav på vårdnadshavare att säkerställa vissa åtgärder. Utredningen om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare och fler tidiga insatser till barn och unga hade sedan tidigare i uppdrag att utreda om det i syfte att stödja barn bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om öppna insatser till vårdnadshavare utan deras samtycke. Nu ska utredningen i stället föreslå hur det ska fungera.

Ställs det krav på att föräldrarna deltar i aktiviteter för barnets bästa måste det också få konsekvenser om man inte efterlever dessa krav. Utredningen ska därför även analysera och föreslå en ordning som ger social­nämnden möjlighet att, vid bristande efterlevnad av beslut om öppna insatser till vårdnadshavare utan deras samtycke, besluta om ekonomiska eller sociala konsekvenser­. 

Utredningen har sedan tidigare i uppdrag att utreda om det, i syfte att i ett tidigt skede kunna stödja och skydda barn och därmed bryta en negativ utveckling, bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om krav riktade mot barn och unga, liknande sådana som förekommer i Danmark. Utredningen ska nu i stället föreslå hur en ordning med sådana krav ska se ut.

För att besluten inte ska bli verkningslösa behöver socialtjänsten även kunna kontrollera att besluten efterlevs. Redan idag ska utredaren se över socialtjänstens behov av att kontrollera efterlevnaden av fattade beslut. Detta uppdrag breddas nu till att se över ytterligare verktyg som skulle kunna vara dels lämpliga med hänsyn till barn och ungas personliga integritet, dels effektiva för att efterlevnaden av socialnämndens beslut ska kunna kontrolleras. Frivilliga insatser är och kommer fortsätta vara grunden i sociallagstiftningen.

När ett barn misstänks för brott är det viktigt med tidig kontakt mellan socialtjänsten och vårdnadshavare. Dels för att få vårdnadshavare att medverka till stöd för barnet men också för att tidigt fånga upp de vårdnadshavare som inte själva har förmåga att ge sitt barn det stöd som behövs. Därför får utredningen även ett nytt uppdrag att analysera behovet av och lämna förslag på en ordning där socialnämnden ska kalla vårdnadshavare till ett samtal inom 24 timmar efter det att nämnden får kännedom om att ett barn misstänks för brott. Utredningen ska även analysera och ta ställning till om barnet ska kallas till samtalet. 

Uppdragstiden förlängs och uppdraget ska nu redovisas senast den 30 augusti 2024. Ny utredare är Anna Tengberg.

 

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-1476954
e-post till Olivia Nensén