Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Toppmöte mellan de nordiska ländernas och USA:s ledare i Helsingfors den 13 juli 2023

Publicerad

Finlands och USA:s presidenter samt Danmarks, Islands, Norges och Sveriges statsministrar möttes i Helsingfors den 13 juli 2023. Detta var det tredje toppmötet mellan ledarna för de nordiska länderna och USA. Mot bakgrund av de tidigare mötena i samma format bekräftade ledarna det starka partnerskapet och det intensifierade samarbetet mellan USA och de nordiska länderna, med fokus på säkerhet, miljö, teknik och samhälle.

När det gäller säkerhet upprepade de nordiska länderna och USA sitt entydiga fördömande av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. De står fast vid sitt stöd till Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser. De lovade att fortsätta sitt stöd till Ukraina så länge det behövs, bland annat genom fortsatt säkerhetsmässigt, ekonomiskt, rättsligt och humanitärt bistånd. Ledarna åtog sig att fortsätta sina diplomatiska kontakter för att bygga upp bredast möjliga internationella stöd för en rättvis och varaktig fred i Ukraina på grundval av principerna i FN-stadgan. Detta inbegriper ett ökat engagemang och en ökad dialog med globala partner om de utmaningar som kriget medför.

Vid sitt möte som ägde rum omedelbart efter Natotoppmötet i Vilnius bekräftade ledarna på nytt alliansens betydelse för regional och transatlantisk säkerhet och stabilitet. USA:s och de nordiska ländernas ledare välkomnade uttalandet den 10 juli 2023 från Sverige, Turkiet och Natos generalsekreterare Stoltenberg och ser fram emot att Sverige blir medlem i Nato så snart som möjligt. Ledarna konstaterade att det finska och det svenska Natomedlemskapet kommer att stärka Nordens förmåga att ytterligare bidra till säkerheten för alla Natoallierade. De nordiska länderna uttryckte också sin uppskattning för USA:s fortsatta engagemang för transatlantisk, europeisk och nordeuropeisk säkerhet, och de är redo att fördjupa sitt säkerhets- och försvarssamarbete med USA, bland annat genom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

När det gäller miljön betonade ledarna att klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är bland de mest kritiska utmaningar som vår planet står inför. Därför framhöll ledarna vikten av att skydda och bevara Arktis och främja dess hållbara ekonomiska utveckling, i samråd med ursprungsbefolkningarna i Arktis. USA:s och de nordiska ländernas ledare diskuterade sätt att intensifiera samarbetet kring ren teknik, resurs- och energieffektivitet, energitrygghet, kritiska mineraltillgångar och resilienta försörjningskedjor. De konstaterade att samarbete i dessa frågor är avgörande för att uppnå de gemensamma målen för att hantera klimatkrisen, påskynda övergången till ren energi och upprätthålla höga standarder på miljö, sociala frågor, arbetsliv och förvaltning. Ledarna är fast beslutna att ta vara på möjligheterna i övergången och möjliggöra nya jobb och tillväxt. USA och de nordiska länderna har också ett nära samarbete i relevanta internationella forum för att ta itu med frågor som avser klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald, världshavens hälsa och hållbar utveckling.

När det gäller teknik erkände ledarna den avgörande betydelsen av kritiska och framväxande tekniker – med lämpliga skyddsmekanismer och riskreducerande åtgärder – för globalt välstånd och säkerhet. USA och de nordiska länderna har åtagit sig att utöka samarbetet inom tekniska områden som 5G och 6G, artificiell intelligens, cybersäkerhet och kvantteknik. De påpekade att samarbete om grundläggande och tillämpad forskning gör det möjligt för USA och de nordiska partnerna att hålla sig i den tekniska framkanten och att utveckla teknik och standarder som överensstämmer med gemensamma värderingar och intressen och som tillämpas på sätt som skyddar demokratin och upprätthåller de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ledarna underströk den strategiska betydelsen av internationell konnektivitet.

När det gäller samhället bekräftade ledarna på nytt de grundläggande och gemensamma värdena demokrati; respekt för de mänskliga rättigheterna; jämställdhet, skydd och likabehandling av alla människor; rättsstatsprincipen samt  ekonomisk frihet som grundvalen för samarbetet mellan Förenta staterna och Norden. Dessa värden är oumbärliga för våra samhällens resiliens. Utifrån denna grund kommer ett ökat samarbete mellan USA och de nordiska länderna att bidra till att minska kritiska strategiska beroenden och sårbarheter och skapa en mer välmående och säker framtid för alla våra medborgare. Ledarna betonade vikten av kontakter på alla nivåer mellan människor i de enskilda länderna som en väsentlig del av relationerna mellan USA och Norden.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Laddar...