Regeringen tillsätter en utredning om hur socionomutbildningen bättre ska förbereda för brottsförebyggande arbete

Publicerad

För att vända utvecklingen att fler barn och unga utnyttjas i kriminella nätverk är det viktigt med tidiga och samordnade insatser till barn och familjer i riskzonen. I det arbetet spelar socialtjänsten en central roll och det är viktigt att de som arbetar där har rätt kompetens. Regeringen ger därför en utredare i uppdrag att se över socionomexamen.

Ladda ner:

Socionomexamen är en vanlig utbildningsbakgrund inom socialtjänsten. Socionomer kan även arbeta med brottsförebyggande arbete exempelvis i skolor och på vårdmottagningar. Det är viktigt att socionomstudenter får en utbildning som rustar dem för att arbeta med brottsförebyggande åtgärder samt att stötta barn och unga som har påbörjat en brottslig bana i att bryta den och förhindra återfall.

– Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller att förebygga och motverka kriminalitet bland barn och unga. Nu vill vi anpassa socionomexamen så att de som kommer ut i yrket har goda förutsättningar att hantera sitt komplexa uppdrag, säger utbildningsminister Mats Persson.

– Förutsättningarna för socialtjänstens arbete när det gäller barn, unga och brott har förändrats mycket sedan kraven för socionomexamen senast sågs över. Det finns ett stort behov av att säkerställa att utbildningen är anpassad till dagens behov, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Utredaren ska bland annat:

  • Föreslå nya eller ändrade examensmål för socionomexamen för att studenterna ska få den kunskap och förmåga som krävs för att dels förebygga att barn och unga börjar begå brott, dels bryta en brottslig utveckling och förebygga återfall i brott.
  • Kartlägga vilka möjligheter som finns inom högskolan att specialisera sig i socialt arbete eller motsvarande inom området ungdomsbrottslighet och bedöma om det finns behov av ytterligare specialiseringar, samt i sådana fall föreslå vilka.

Till särskild utredare utser regeringen Michael Tärnfalk vid institutionen för socialt arbete vid Uppsala universitet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Gustav Johansson
Politiskt sakkunnig hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-124 09 44
e-post till Gustav Johansson