Totalförsvarets behov av energiförsörjning ska analyseras

Publicerad

Regeringen har i dag gett Energimyndigheten i uppdrag att utveckla och testa en metod för att uppskatta behovet av elektrisk energi och effekt för totalförsvaret. Uppdraget ersätter ett tidigare deluppdrag som handlar om indikativ dimensionering för trygg elförsörjning och elförsörjning för totalförsvarets behov.

– Vi ska återuppbygga ett robust elsystem. För att ge goda förutsättningar för att bygga elproduktion och elledningar måste vi tydligt peka ut hur mycket effekt och energi Sverige behöver och var den behövs för att kunna försörja landet med el. Uppdraget är ytterligare ett steg i arbetet med att stärka försörjningstryggheten inom energisektorn, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

I propositionen Totalförsvaret 2021-2025 (prop. 2020/21:30) anges att de viktigaste samhällsfunktionerna ska kunna upprätthållas under minst tre månader med en säkerhetspolitisk kris. I propositionen finns även en ambitionsnivå för samhällets energiförsörjning ur ett totalförsvarsperspektiv, men denna behöver brytas ner och tolkas för att den ska gå att planera för och följa upp.

Energiförsörjningen behöver beakta Sveriges geografiska utsträckning - både vad gäller energiförbrukningen i olika delar av landet samt möjligheten att transportera energi dit den behövs. En geografisk indelning som visar totalförsvarets behov både i termer av elektrisk energi och effekt är en förutsättning för att senare kunna dimensionera nödvändig försörjning, inklusive förmåga till ödrift.

– Elsystemets prestation ska stå i centrum, ett elsystem som kan köra ö-drift är ett elsystem med elproduktion och elnät på rätt ställen med rätt egenskaper för att på ett säkert sätt kunna försörja landets hushåll och företag med el årets alla dagar. Fysikens lagar måste stå i centrum när vi nu ska fördubbla vår elförsörjning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Energimyndigheten ska ta stöd av Svenska kraftnät i arbetet och även samråda med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt övriga beredskapsmyndigheter inom energiförsörjningen. Inom ramen för det tidigare deluppdraget har Energimyndigheten haft kontakt med sekretariatet för utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskap (dir. 2021:65) som redovisas den 31 augusti.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 december 2023. Det tidigare deluppdraget om indikativ dimensionering av trygg elförsörjning och elförsörjning för totalförsvarets behov (I2022/02319) utgår och ersätts med detta uppdrag.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö