Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

Publicerad

Regeringen anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader är en problematisk förmån av flera skäl. Bland annat utgör de relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete.

Handläggningen är till stor del automatiserad för att minimera den administrativa bördan för arbetsgivarna vilket har lett till att kontrollmöjligheterna är begränsade. Riskerna för felaktiga utbetalningar är därför stora samtidigt som möjligheterna att identifiera dessa är små. Enligt Försäkringskassans skattningar av felaktiga utbetalningar inom ersättningen motsvarar fel som orsakats av arbetsgivare ca 3,2 procent av försäkringsutgifterna för förmånen.

Regeringen påbörjar därför ett arbete för att avskaffa rätten att få ersättning för höga sjuklönekostnader.

Det innebär att den sista ersättningen som arbetsgivarna får genom kreditering på skattekontot förmodligen kommer ske under 2025. Detta eftersom Försäkringskassan beslutar om ersättningen efter kalenderårets utgång baserat på arbetsgivarnas uppgifter i arbetsgivardeklarationen. Försäkringskassan lämnar sedan uppgifter till Skatteverket som behövs för kreditering på arbetsgivarnas skattekonton.

Detta beräknas minska utgifterna med 1 230 miljoner kronor 2025 och 2 638 miljoner kronor 2026.

Till följd av avskaffandet minskas Försäkringskassans förvaltningsanslag 2026 med 7 miljoner kronor.