Våldsutsatta barns och ungas delaktighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ska stärkas

Publicerad

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden, och de barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten tillhör i många fall de mest utsatta i vårt samhälle. Regeringen ger nu ett nytt uppdrag till Socialstyrelsen att stärka våldsutsatta barns och ungas delaktighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

− Alla barn har rätt till en ljus och trygg framtid och bli lyssnade till. Det finns en stark koppling mellan barnets delaktighet och skydd från våld. Att förstå barnets uppfattningar, behov och önskemål är ofta en förutsättning för att kunna bedöma och beakta barnets bästa. Nu stärker vi arbetet med våldsutsatta barn och ungas delaktighet, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Uppdraget som nu ges innebär att Socialstyrelsen ska kartlägga barns och ungas delaktighet i ärenden inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård, vidta åtgärder för att stärka barns och ungas delaktighet, och sprida aktuell kunskap om hur barns och ungas delaktighet kan stärkas.

− Vi måste göra mer för att öka skyddet och stödet till våldsutsatta barn. Det är angeläget att barn som utsätts för våld eller befinner sig i särskilt sårbara situationer har möjlighet till delaktighet och får sina röster hörda, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Granskningar av bland annat Barnombudsmannen visar att det fortfarande finns allvarliga brister när det gäller barns rätt till skydd mot våld och barns rätt till delaktighet. Barn vittnar själva om behov av egna möten med socialtjänsten och många har uppmärksammat bristande delaktighet. Barn efterfrågar information, transparens vad gäller planering, möjlighet att uttrycka sina synpunkter och att vara med och påverka den hjälp och stöd som de får.

Målet för den svenska barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och få möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 2 mars 2026.

 

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-1476954
e-post till Olivia Nensén
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson