Pressmeddelande från Finansdepartementet

En parlamentarisk kommitté ska se över målet för det finansiella sparandet

Publicerad

En parlamentariskt sammansatt kommitté får i uppdrag att se över nivån på målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Målet är en del av det finanspolitiska ramverket som ska säkerställa en långsiktigt hållbar och transparent finanspolitik.

Ladda ner:

Enligt det finanspolitiska ramverket bör målet för det finansiella sparandet ses över varannan mandatperiod, dvs. vart åttonde år. Nuvarande överskottsmål beslutades av riksdagen 2017 och innebär att den offentliga sektorns sparande ska uppgå till en tredjedels procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.

Den kommitté som tillsätts ska analysera vilka konsekvenser olika nivåer på målet har för de offentliga finanserna och svensk ekonomi, och om nuvarande nivå bör ändras.

– Överskottsmålet är en viktig del av det finanspolitiska ramverket. Vi behöver säkerställa att nivån är ändamålsenlig och bidrar till långsiktigt hållbara offentliga finanser samtidigt som det ger handlingsutrymme vid kraftiga konjunkturnedgångar, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Kommittén kommer även att ha i uppdrag att bedöma om ramverket behöver tydligare principer för hur en stabiliserande finanspolitik kan bedrivas när konjunkturen viker.

Regeringen avser att utse Hans Lindberg till kommitténs ordförande och uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström