Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Översyn av nivån på målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Dir. 2023:162

Publicerad

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska se över nivån på målet för den offentliga sektorns finansiella sparande och analysera vissa andra delar av det finanspolitiska ramverket. Syftet är att ta fram underlag för beslut om nivån på målet.

Ladda ner:

Kommittén ska bl.a.:

• analysera vilka konsekvenser olika nivåer på målet för den offentliga
sektorns finansiella sparande har för de offentliga finanserna och svensk
ekonomi, särskilt målnivåns betydelse för möjligheterna att säkerställa
långsiktigt hållbara offentliga finanser och för att kunna hantera framtida
kraftiga konjunkturnedgångar samt andra samhällsutmaningar,
• bedöma om det finns anledning att ändra nivån på målet för den
offentliga sektorns finansiella sparande och i så fall föreslå en ny nivå,
och
• bedöma om det finanspolitiska ramverket behöver anpassas för att
möjliggöra en effektivare stabiliseringspolitik och ett bättre samspel
mellan finanspolitiken och penningpolitiken.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.