Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Högre produktivitetstillväxt Dir. 2023:58

Publicerad

Ladda ner:

En kommitté för högre produktivitetstillväxt – en produktivitetskommission
– ska analysera vilka faktorer som påverkar produktivitetstillväxten och
lämna förslag för att höja produktivitetstillväxten i näringslivet och öka
produktiviteten i den offentliga sektorn. Syftet är att uppnå en högre tillväxt
och en mer kostnadseffektiv offentlig sektor.

Kommissionen ska bl.a.

  • analysera vilka faktorer som påverkar produktivitetstillväxten i ett
    land generellt och identifiera hinder mot och möjligheter till att höja
    produktivitetstillväxten i Sverige,
  • lämna förslag för att höja produktivitetstillväxten i näringslivet och därigenom höja den ekonomiska tillväxten,
  • identifiera hinder mot och möjligheter till att öka produktiviteten i
    den offentliga sektorn och lämna förslag för att uppnå detta.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 maj 2024 och slutredovisas senast
den 1 oktober 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition