Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Trafikverket att föreslå effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag på hur villkoren för statlig medfinansiering av infrastrukturåtgärder i steg 1 och 2 av fyrstegsprincipen kan förtydligas. I uppdraget ingår att ta fram förslag på åtgärder inom kommuners och regioners ansvarsområden som är kostnadseffektiva och samhällsekonomiskt lönsamma.

I Klimathandlingsplanen gör regeringen bedömningen att villkoren för statlig medfinansiering av kostnadseffektiva åtgärder av steg 1 och steg 2 inom fyrstegsprincipen bör förtydligas. Det första steget i fyrstegsprincipen handlar om att överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.

– Regeringen prioriterar att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Att fokusera på effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur är både kostnadseffektivt och kan bidra till minskade växthusgasutsläpp, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.

De åtgärder som identifieras bör vara åtgärder inom kommuners och regioners ansvarsområden som de inte antas genomföra utan bidrag från staten och som är lämpliga för statlig medfinansiering.

Trafikverket ska under arbetets gång också inhämta synpunkter från Boverket, Trafikanalys och ett urval av kommuner och regioner.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 februari 2025.

Fakta fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen har varit vägledande för transportpolitiken sedan 1980-talet och är utvecklad för att spara resurser och begränsa behov av byggande av transportinfrastruktur. Det första steget handlar om att överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen och handlar om nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...