Rapport från Socialdepartementet

Revision av samordningsförbund inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria (dnr: S 2007/2498/SF) lämnas förslag till ändringar i bestämmelserna om revision av samordningsförbund enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Det föreslås att var och en av de samverkande kommunerna och landstinget ska få möjlighet att träffa överenskommelse om att använda sig av en gemensam revisor. Därvid skall det i förbundsordningen anges på vilket sätt och vilken av förbundsmedlemmarna som ska utse revisor. Vidare införs det en bestämmelse om att det är samordningsförbundet som svarar för arvoden till revisorerna. Det föreslås också en anpassning av bestämmelserna om revision av samordningsförbund med anledning av vissa ändringar i kommunallagen (1991:900). Detta gäller avskaffande av kravet på revisorsersättare. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.