Rapport från Finansdepartementet

Förslag till nya arbetssätt för att utveckla Regeringskansliets förmåga att förverkliga regeringens politik Diarienummer: Fi 2006/2687

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Det interdepartementala projekt som redovisas i denna rapport har haft regeringens uppdrag att under ett år pröva om en processbaserad horisontell verksamhetsstyrning kan bidra till att utveckla resultatstyrningen, för att på sikt effektivisera statsförvaltningen. Ett delsyfte har varit att få en bättre förståelse av sambanden mellan Regeringskansliets arbetssätt, regeringens styrning av statlig verksamhet och avsedda effekter inom sektorsövergripande verksamheter.