Ett användbart och tillgängligt försvar - Stödet till Försvarsmakten Diarienummer: Fö 2009:A

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutade den 22 januari 2009 att inom Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) tillsätta en utredning med uppgift att se över stödet till Försvarsmakten. Utredningen ska enligt uppdraget främst fokusera på materielanskaffnings- och den samlade logistikprocessen men även ge förslag till hur övriga stöd och vidmakthållandeprocesser ska effektiviseras.

Ladda ner:

Enligt regeringens inriktning för utredningens arbete ska resurser frigöras, bland annat för att finansiera ökade utgifter för operativ verksamhet genom att nuvarande strukturer för stöd rationaliseras, omorganiseras eller avvecklas. Nuvarande fördelning mellan operativ verksamhet och stöd måste förändras till förmån för den operativa verksamheten. Det som genomgående har legat till grund för Stödutredningens arbete är att skapandet och vidmakthållandet av användbara och tillgängliga insatsförband samt insatser med sådana förband ska prioriteras framför annan verksamhet i det militära försvaret. Ekonomiska och andra resurser ska frigöras för att möjliggöra detta. Genom att fortlöpande rationalisera, minska volymer och kvalitativt förändra ambitioner i materielanskaffning, logistikförsörjning samt inom övrig stödverksamhet går det att frigöra de resurser som är en förutsättning för att realisera det användbara försvaret.