Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering Diarienummer: N2012/5484/ITP

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria, som har utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas förslag som underlättar för statliga myndigheter, kommuner och landsting att få tillgång till tjänster för elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i deras elektroniska tjänster. En enhetlig infrastruktur för elektronisk identifiering och signering i form av en s.k. identitetsfederation bör införas och administreras av E-legitimationsnämnden. I identitetsfederationen ingår E-legitimationsnämnden samt de statliga myndigheter, kommuner, landsting och leverantörer som har anslutit sig.

Statliga myndigheter, kommuner och landsting som har behov av att på ett säkert sätt kunna identifiera dem som använder deras elektroniska tjänster ska kunna anskaffa tjänster för elektronisk identifiering genom att inrätta valfrihetssystem och ge E-legitimationsnämnden i uppdrag att i myndighetens, kommunens eller landstingets namn administrera systemet. För att reglera anskaffningen av tjänsterna föreslås en särskild lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen ska gälla när en statlig myndighet, en kommun eller ett landsting har beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av enskilda, och har uppdragit åt E-legitimationsnämnden att i dess namn administrera systemet och föra dess talan i mål om rättelse enligt lagen. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som E-legitimationsnämnden i en statlig myndighets, en kommuns eller ett landstings namn har tecknat kontrakt med. Lagen ska, med nödvändiga anpassningar, utformas med lagen om valfrihetssystem som förebild.

På en särskild webbplats ska det annonseras vilka tjänster för elektronisk identifiering som efterfrågas. Alla leverantörer som har ansökt om att få delta i valfrihetssystemet och som uppfyller de uppställda kraven ska godkännas. Därefter ska kontrakt tecknas med leverantören. Leverantörer har möjlighet att ansöka om rättelse samt begära skadestånd för det fall reglerna i lagen inte har följts.

Bestämmelserna om s.k. anbudssekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska inte gälla i ärenden enligt den nya lagen. Det föreslås även en ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar som innebär att förvaltningsrätten ska vara domför med en lagfaren domare vid prövning av mål enligt den nya lagen. Vidare införs i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter en möjlighet för kommunala nämnder att överföra kommunalrättslig beslutanderätt till E-legitimationsnämnden.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Laddar...