Rapport från Justitiedepartementet

Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian behandlas frågan om hur små och medelstora företags ställning kan stärkas när det gäller betalningstider. Det föreslås att en fordran vid handelstransaktioner mellan näringsidkare ska betalas senast trettio dagar efter det att borgenären framställt krav på betalning. Regleringen är tvingande, dvs. parterna ska inte kunna avtala om en längre betalningstid.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.