En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Diarienummer: U2013/4305/S

Ladda ner:

Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har det upprättats en promemoria som innehåller förslag till en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Vid sådana skolor ska lärar- och förskollärarstudenter fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda del av utbildning som leder till grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar- eller förskollärarexamen. Vidare ska universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda nämnda examina få ansöka om att delta i försöksverksamheten. Det föreslås också att ett särskilt statsbidrag ska utgå till de deltagande lärosätena. Försöksverksamheten föreslås regleras i förordning.