Vissa skollagsfrågor - del 1 Diarienummer: U2013/6278/S

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Härmed redovisas del 1 av uppdraget. Denna del avser resursfördelning, lärare och förskollärare i fritidshem respektive förskolor med waldorfpedagogisk inriktning, skolans kompensatoriska uppdrag avseende elever med funktionsnedsättning, färdighetsprov i musik från och med förskoleklassen, modersmålsundervisning för barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna, betygssättning i ämnen som inte har avslutats samt justering av vissa bestämmelser om interkommunal ersättning.