Rapport från Miljödepartementet

Ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har, i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen 2015, aviserat en ambitionshöjning till 2020 för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatssystemet. Ambitionshöjningen innebär att Sverige ska finansiera 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002 och att målet för den elcertifikatsmarknad som är gemensam med Norge måste höjas från 26,4 terawattimmar till 28,4 terawattimmar. Enligt avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat krävs det enighet mellan länderna om målet för elcertifikatsmarknaden till 2020 ska ändras. Det pågår samtal med Norge om detta. Om Sverige och Norge kommer överens om ambitionshöjningen innebär detta att avtalet som reglerar samarbetet behöver justeras och underställas den svenska riskdagen och den norska Stortinget för godkännande.

Kvotkurvan i lagen om elcertifikat måste anpassas för att ett sådant nytt mål ska uppnås. Ett förslag om en sådan anpassning finns i denna promemoria. Förslaget överensstämmer med det förslag som Energimyndigheten redovisade i rapporten Finansiering av 30 terawattimmar ny förnybar el till 2020 (ER 2015:07) som redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 5 februari 2015. Förslaget innebär ändringar i förhållande till det förslag om justering av kvotkurvan som Statens energimyndighet redovisat i rapporten Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 som remitterats under våren 2014. I denna promemoria redovisas konsekvenserna av ambitionshöjningen.