Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016–2020

Demokratistödet genom svenska partianknutna organisationer (PAO) syftar till demokratisk utveckling, ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och lika möjligheter för kvinnor och män i länder som definieras som mottagare av bistånd, i enlighet med riktlinjerna från Organisationen för ekonomiskt samarbete (OECD) och dess biståndskommitté DAC.

Ladda ner:

Strategin styr Sidas stöd till PAO och gäller under perioden 2016–2020. Strategin är uppdelad i två ömsesidigt stärkande verksamhetsområden: 1) stöd till systerpartier eller närliggande politiska rörelser och organisationer samt 2) stöd till demokratiska flerpartisystem. Välfungerande politiska partier och flerpartisystem är centrala för ett demokratiskt styrelseskick och en förutsättning för en hållbar utveckling genom medborgarnas politiska ansvarstagande och ansvarsutkrävande. Strategin strävar efter att ge ökad frihet och större möjligheter för alla individer att organisera sig i politiska partier och andra civilsamhällesorganisationer i syfte att utöva inflytande på politiska processer och beslut. Verksamheten förväntas bidra till:

  • Stärkta demokratiska politiska partier, inklusive organisationer med en politisk agenda som kan utvecklas till partier
  • Ökad kapacitet hos politiska partier/organisationer att arbeta effektivt och nå ut med sina budskap till potentiella väljare
  • Stärkt förmåga hos politiska partier/organisationer att driva frågor kring fria och rättvisa val, mänskliga rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering
  • Ökad egenmakt och inflytande hos samhällsgrupper som är underrepresenterade i politiska processer och beslutsfattande, med särskilt fokus på kvinnors och ungdomars politiska deltagande
  • Förbättrade möjligheter för politiska partier och andra förändringsaktörer, t.ex. bland dem som verkar i auktoritära stater, att upprätthålla sitt engagemang för demokrati, inkl. genom deltagande i regionala och internationella nätverk
  • Uppbyggnad av plattformar för politisk dialog och alliansbildande, främst i postkonfliktsituationer samt länder med fragmenterade och svaga partisystem
  • Ökade möjligheter för politiska partier, organisationer och förändringsaktörer att aktivt samverka med relevanta myndigheter/institutioner