Rapport från Finansdepartementet

Sveriges konvergensprogram 2016

Publicerad

Ladda ner:

Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt ålägger medlemsstaterna att lämna in så kallade stabilitets- och konvergensprogram i april varje år. Programmen är utgångspunkten för Europeiska Rådets övervakning av ländernas offentligfinansiella position. De är också ett instrument i Rådets arbete med att övervaka och koordinera den ekonomiska politiken i EU och euroländerna.

Årets konvergensprogram baseras på de åtgärder som föreslogs i budgetpropositionen för 2016 och i propositionen Vårändringsbudget för 2016 samt de åtgärder som aviserades i 2016 års ekonomiska vårproposition. Programmet baseras även på den prognos för den ekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna som presenterades i vårpropositionen.

Riksdagens finansutskott informerades om konvergensprogrammet den 26 april.

Konvergensprogrammet lämnades till EU-kommissionen den 29 april.