Rapport från Näringsdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2016

Publicerad

Det konsoliderade resultatet efter skatt för den statliga bolagsportföljen 2016 minskade från -1,6 till -4,7 miljarder kronor. Samtidigt ökade rörelseresultatet från 16,5 till 26,6 miljarder kronor. De föreslagna utdelningarna minskade från 15,4 till 13,6 miljarder kronor.

Ladda ner:

Året i korthet

  • Nettoomsättningen minskade med 1 procent och uppgick till 321,1 (323,2) miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet ökade till 26,6 (16,5) miljarder kronor, främst till följd av lägre nedskrivningar i Vattenfalls kvarvarande verksamheter och i LKAB.
  • Resultatet efter skatt minskade till -4,7 (-1,6) miljarder kronor. Det negativa resultatet förklaras framförallt av Vattenfalls nedskrivningar om totalt 33,8 (36,8) miljarder kronor.
  • Avkastning på eget kapital minskade till -1,65 (0,42) procent.
  • Bruttoinvesteringarna minskade med 15 procent och uppgick till 43,3 (50,9) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade till 60,1 (69,8) miljarder kronor.


Resultat efter skatt för bolagen med statligt ägande 2016 påverkades av negativa resultat i Vattenfall, PostNord och LKAB. Vattenfalls resultat efter skatt för helåret 2016 minskade med 6,2 miljarder kronor och uppgick till -26,0 (-19,8) miljarder kronor. PostNords resultat efter skatt för helåret 2016 minskade med 1,9 miljarder kronor och uppgick till -1,6 (0,3) miljarder kronor. LKAB:s resultat efter skatt för helåret 2016 ökade med 4,7 miljarder kronor och uppgick till -1,0 (-5,7) miljarder kronor.

Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från Akademiska Hus, Svenska Spel och statens andel i Telia Company.
Rörelseresultatet för helåret 2016 ökade och uppgick till 26,6 (16,5) miljarder kronor. Det förklaras främst av lägre nedskriv¬ningar för kvarvarande verksamheter i Vattenfall, vars underliggande rörelseresultat därtill ökade med 1,2 miljarder kronor. Även LKAB:s lägre nedskrivningar av anläggningstillgångar bidrog i stor utsträckning till det högre rörelseresultatet.

Minskad omsättning i Vattenfall, PostNord och Telia Company är de främsta anledningarna till nedgången i total nettoomsättning. Samtidigt ökade omsättningen i några bolag, såsom Systembolaget, Apoteket och SBAB, vilket dämpade den totala omsättningsminskningen i bolagsportföljen.

För verksamhetsåret 2016 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till 13,6 (15,4) miljarder kronor.

Om den statliga bolagsförvaltningen
Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. Den statliga bolagsportföljen består av 48 bolag och värderas till 430 miljarder kronor. Resultatet för portföljen rapporteras halvårsvis och i en årlig verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande. Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och ge en samlad bild av den statliga bolagsförvaltningen.