Rapport från Finansdepartementet

Slutredovisning av regeringsuppdrag till Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket om illegal hantering av punktskattepliktiga varor Diarienummer: Fi 2015/05353/S3

Publicerad

Ladda ner:

I november 2015 gav regeringen i uppdrag till Tullverket, Ekobrottsmyn-digheten, Polismyndigheten och Skatteverket att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs av myndigheterna och analysera hur samverkan kan förbättras. I uppdraget ingick även att redovisa och utvärdera effekterna av vidtagna åtgärder i det operativa arbetet.

Detta regeringsuppdrag samt regeringsuppdraget gällande den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet (Ju2015/09350/PO) har koordinerats bl.a. genom att delvis samma personer deltagit i båda uppdragen. Myndigheterna som har fått regeringsuppdraget har intensifierat samverkan med andra myndigheter och organisationer i samband med regeringsuppdraget.

Störst effekt har åtgärderna mot de s.k. spritbussarna haft. Åtgärderna är resultatet av framgångsrik samverkan mellan myndigheterna, vilket också var en tydlig inriktning i uppdraget. En fortsatt bevakning av modusföränd-ringar sker och myndigheterna kommer att vidta riktade insatser mot detta.