Rapport från Finansdepartementet

Sveriges konvergensprogram 2021

Publicerad

Stabilitets- och tillväxtpakten är en uppsättning regler för samordning av finanspolitiken i EU:s medlemsstater. Syftet med pakten är att säkerställa sunda offentliga finanser. Enligt paktens bestämmelser ska medlemsstaterna senast i april varje år lämna in stabilitets- och konvergensprogram. Sverige och andra medlemsstater som inte har euron som valuta lämnar in konvergensprogram medan euroländer lämnar in stabilitetsprogram. Programmen är utgångspunkten för kommissionens och rådets övervakning av ländernas offentligfinansiella position.

Ladda ner:

Sveriges konvergensprogram 2021 innehåller en beskrivning av Sveriges finanspolitiska och penningpolitiska ramverk och ekonomiska politik. Det redogör också för regeringens prognoser för den ekonomiska utvecklingen och Sveriges offentliga finanser. Programmet behandlar dessutom finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

Sveriges konvergensprogram 2021 baseras främst på 2021 års ekonomiska vårproposition (prop. 2020/21:100). Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen den 15 april 2021. Riksdagens finansutskott informerades om konvergensprogrammet den 27 april 2021. Den 29 april 2021 beslutade regeringen om konvergensprogrammet.