Rapport från Socialdepartementet

All rörelse räknas – fem förslag för att långsiktigt främja fysisk aktivitet

Publicerad

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet har lämnat delrapporten All rörelse räknas – fem förslag för att långsiktigt främja fysisk aktivitet.

Ladda ner:

Fysisk aktivitet är tvärsektoriell och behöver inkluderas i ett flertal processer, på många arenor och i olika verksamheter och det främjande arbetet behöver knytas ihop av en tydligare infrastruktur.

Kommittén lämnar fem förslag:

  1. En stärkt struktur för arbetet med fysisk aktivitet på och mellan statlig, regional och lokal nivå: Infrastrukturen för samordning, kunskapsspridning, uppföljning och analys mellan nationell, regional och lokal nivå bör ses över och stödstrukturen för folkhälsoarbete med fokus på fysisk aktivitet på regional och lokal nivå stärkas.
  2. Ett utökat uppdrag till Folkhälsomyndigheten: Folkhälsomyn-digheten bör ges i uppdrag att utveckla en långsiktig struktur med mål, delmål, indikatorer och förslag till insatsområden för främjande av fysisk aktivitet, motsvarande uppdraget för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.
  3. En förtydligad skrivelse om daglig rörelse i läroplaner: En för-fattningsändring bör göras i enlighet med Skolverkets förslag. Formuleringen ”Eleverna ska ges möjlighet och uppmuntras att delta i hälsofrämjande fysiska aktiviteter under skoldagen” skulle stärka elevers rätt till jämlik hälsa.
  4. Förskrivningsrätt för förbättrade och mer likvärdiga utemiljöer för barn: Boverkets önskemål om förskrivningsrätt för friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet bör tillstyrkas.
  5. Ett utökat uppdrag till Myndigheten för arbetsmiljökunskap: Myndigheten för arbetsmiljökunskap bör få ett utökat uppdrag för att stärka möjligheterna att implementera kunskap om arbetsmiljö och friskfaktorer i arbetslivet, såsom främjandet av ökad fysiska aktivitet anpassad för olika branscher.