Youth employment policies in Sweden – the Swedish response to the Council recommendation on A Bridge to Jobs – Reinforcing the Youth Guarantee

Publicerad

Detta dokument är en uppdaterad beskrivning av hur Sverige behandlar och arbetar utifrån rådets förstärkta rekommendation av den 30 oktober 2020 om en väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti och om ersättande av rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti.

Ladda ner:

I dokumentet presenteras den svenska strategiska politiken för att främja sysselsättning bland ungdomar och de åtgärder som regeringen har vidtagit och kommer att vidta för att förbättra arbetsmarknadssituationen för ungdomar i Sverige. De åtgärder som presenteras i rapporten ska ses som kompletterande och ömsesidigt förstärkande och ställas mot regeringens bredare antagna och planerade arbetsmarknads-, skatte- och utbildningspolitik.

Summary

This document is an updated description on how Sweden addresses and considers the Council Recommendation of 30 October 2020 on a Reinforced Youth Guarantee which replaces the Council Recommendation of 22 April 2013 on establishing a Youth Guarantee.

This paper presents, against the background of the reinforced recommendation on a Reinforced Youth Guarantee, the Swedish strategic policy for promoting youth employment and the measures the Government has implemented and will implement to improve the labour market situation of youth in Sweden. The measures presented here should be seen as complementary and mutually reinforcing and set against the Government’s broader enacted and planned labour market, tax, and education policies.