Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Politik för folkstyrelse Ds 2001:26

Publicerad Uppdaterad

I början av april år 2000 skickades Demokratiutredningens slutbetänkande En uthållig Demokrati (SOU 2000:1) ut på ett omfattande rådslag. Ett kompletterande utskick gjordes i mitten av juni. Rådslaget om demokrati och delaktighet pågick till utgången av år 2000.

Ladda ner:

Det främsta syftet med rådslaget var att regeringen skulle få in synpunkter på Demokratiutredningens analyser, resonemang och förslag. Syftet var också att stimulera den fortsatta debatten om den svenska folkstyrelsens utveckling. Totalt inkom drygt 400 svar med synpunkter på Demokratiutredningens slutbetänkande.