Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

En jobbgaranti för ungdomar

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En jobbgaranti införs för ungdomar mellan 16 och 24 år från och med den 1 december 2007. Jobbgarantin ersätter ungdomsinsatserna kommunala ungdomsprogram (KUP) och ungdomsgarantin (UG), som avskaffas. Ungdomar omfattas av jobbgarantin vid tre månaders inskrivningstid hos arbetsförmedlingen. Jobbgarantin startar med en inledande period med intensifierat stöd till och uppföljning av den unges arbetssökande. Efter den inledande perioden bör det aktiva matchningsarbetet kombineras med förstärkta insatser som kan vara praktik eller utbildning. Ersättningen till deltagare i jobbgarantin bör utformas så att den inte avhåller ungdomar från att välja reguljära studier framför öppen arbetslöshet. Den som avvisar en anvisning till jobbgarantin har inte rätt till arbetslöshetsersättning vid fortsatt arbetslöshet och kan således inte få ersättning i stället för att delta i jobbgarantin. Ogiltig frånvaro eller annan misskötsamhet inom jobbgarantin bör medföra sanktioner enligt regler jämförbara med dem som gäller vid deltagande i aktivitetsgarantin. I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program, lagen (1962:381) om allmän försäkring och studiestödslagen (1999:1395) som en följd av att KUP och UG ersätts av jobbgarantin.