Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - övervägande och förslag Ds 2009:60

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna departementspromemoria redovisas och analyseras olika förslag som framförts om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och förutsättningarna för de kommunala bostadsföretagens verksamhet i framtiden. Utifrån detta har ett förslag till nya förutsättningar för de kommunala bostadsföretagen arbetats fram.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)