Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Lag- och förordningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG Ds 2009:54

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas förslag till de lag- och förordningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.

Den successiva öppningen av tillträdet till medlemsstaternas järnvägsinfrastruktur som nu sker kan förväntas leda till en ökad trafik över nationsgränserna. För närvarande råder det stora skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftning när det gäller behörighetsprövning av lokförare. Det primära syftet med direktivet är att skapa en enhetlig reglering. Avsikten är också att det gemensamma regelverket ska bidra till att uppnå målen för gemenskapens politik i stort i fråga om arbetstagarnas fria rörlighet, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. Det ska bli lättare för lokförare att flytta mellan olika medlemsstater och mellan olika järnvägsföretag.

I promemorian lämnas förslag till en ny lag om behörighet för lokförare samt ändringar i järnvägslagen (2004:519) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...